Born in Nagano Prefecture in 1874. He studied under Tenshin OKAKURA and Gaho HASHIMOTO at the Tokyo Art School. He also took part in the establishment of the Nihon Bijutsuin along with Taikan YOKOYAMA and others. With his keen senses and intellectual view, he devoted himself to the creation of a new style of Japanese painting that Tenshin himself could only dream of.

 

 

 

 


                       

 

 

The Japanese Master


| Kanoh HOHGAI | Gaho HASHIMOTO | Bairei KONO | Keinen IMAO | Hobun KIKUCHI  |

| Seiho TAKEUCHI | Taikan YOKOYAMA | Shunkyo YAMAMOTO | Gyokudo KAWAI |

| Kanzan SHIMOMURA | Shunso HISHIDA | Shoen UEMURA | Nishimura GOUN |

| Hyakusui HIRAFUKU | Kiyokata KABURAKI | Kansetsu HASHIMOTO | SeisonMAEDA |

| Shinsui ITO | Kayo YAMAGUCHI | Shoko UEMURA | Kaii HIGASHIYAMA |